FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Bireysel Emeklilik Katılımcılarının Temel Hakları

 

Fon Dağılımı Değişikliği

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve yatırdığınız katkı paylarınızın emeklilik yatırım fonları arasındaki dağılım oranlarını veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik Planı Değişikliği

Emeklilik planınızı bir yılda azami dört kez değiştirilebilirsiniz. Yeni emeklilik planınıza değişiklik tarihi itibarıyla on gün içerisinde geçiş yapılır ve geçiş yapılan tarih itibariyle on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmeniz size ulaştırılır.

Hakların Kullanımı

Bireysel emeklilik sözleşmelerinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

Cayma Hakkı ve Yapılan Yatırımlar

Emeklilik sözleşmesi imzaladığınızda imza tarihinden sonra 60 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkınız vardır. Bu durumda yaptığınız tüm yatırımlar fon toplam gider kesintisi hariç eğer varsa o güne kadarki fon getirileriyle beraber on iş günü içinde iade edilir.

Katkı Payının Değiştirilmesi ve Yatırıma Ara Verme

 • Emeklilik sözleşmesinde istendiği zaman katkı payı azaltılıp artırılabilir.
 • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı yatırılmasına ara verilebilir. Vadesinde yatırılmayan katkı payının yatırılma tarihini takiben üç ay içerisinde ilgili hesaba herhangi bir yatırılma söz konusu değilse, ilgili sözleşmede yatırıma ara verildiği karar verilir. Bu durumda ara verme süreci boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki TL'yi aşmayacak şekilde ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

Sistemden Ayrılma

 • Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması halinde bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.
 • Şirket ayrılma amacı ile kendisine yapılan başvuru üzerine, sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren ayrılma bilgi ve talep formunu ve hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcıya ödenir.
 • Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının sosyal güvencesinin bulunmaması halinde, maluliyet halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespit edilmesi gerekir.
 • Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla –varsa- emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.

Emekliliğe Hak Kazanma ve Birikimlerin Ödenmesi

 • Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
 • Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir; formda katılımcının sistemden emeklilik hakkını kullanabilmesi için tüm sözleşmelerine ilişkin hesaplarını birleştirmesi gerektiği belirtilir.
 • Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini on iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir.
 • Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. Katılımcının bu hakkı kullanmaması halinde diğer sözleşmeler, emekliliğe hak kazanmak için gereken süre bakımından birinci fıkra hükümlerine tabi olur. Şirket, katılımcı adına diğer şirketlerde açılmış bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezinden alacağı bilgiye göre işlem yapar.
 • Emeklilik hakkını kullanan katılımcının, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, yeni bir sözleşme başlatması durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir.

 

 • Yatırım Tercihinin Yönlendirilmesi

 • Şirket, emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce, katılımcının birikiminin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya yazılı öneride bulunur.

Bireysel Emeklilik Sistemini Düzenleyen Kuruluşlar

Emeklilik Gözetim Merkezi

Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM), bireysel emeklilik alanında faaliyet gösterme izni alan 13 şirket ortaklığında 2,48 milyon TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Merkezi İstanbul'dadır.

10 Temmuz 2003 tarihinden beri faaliyet gösteren EGM, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan şirketleri elektronik ortamda denetlemesi için gereken bilgileri oluşturmak ve Bireysel Emeklilik Aracıları sınavı gibi konularda görev almak amacıyla kurulmuştur.

EGM’nin görevleri şunlardır:

 • Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak elektronik ortamda gözetimi ve kamu otoritelerine raporlanması,
 • Emeklilik şirketlerinin işlemleri sonucunda oluşan bilgilerin birleştirilmesi,
 • Katılımcılara ait bilgilerin gizliliğinin korunarak saklanması,
 • Kamuoyunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi,
 • İstatistik üretilmesi,
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin analitik olarak sorgulanması,
 • Bireysel Emeklilik Aracıları sınavının yapılması ve bu aracıların sicil takibi,
 • Emeklilik şirketlerinin ortak tanıtım, eğitim, yazılım ve benzeri konulardaki taleplerinin karşılanması,
 • Muhtemel sorunlara zamanında müdahale etmek için gereken verinin oluşturulması.

EGM; Bireysel Emeklilik Sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi ve kamunun gözetim ve denetim sorumluluğunu etkin bir sekilde yerine getirmesi açısından önemli bir kurumdur.

www.egm.org.tr

 

Takasbank

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcılar için oluşturulan portföy, Takasbank bünyesinde saklanır. Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklanması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankası olan Takasbank, emeklilik yatırım fonları için, fon paylarının katılımcı bazında tutulmasını sağlar. Ayrıca katılımcıların, emeklilik şirketi hesaplarında bulunan pay sayılarını fon bazında izlemelerine olanak tanır.

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları, 444 74 74 numaralı telefonu arayarak AloTAKAS sesli yanıt sistemi üzerinden emeklilik sözleşmelerine ait fon adedi bilgilerine ulaşabilirler.

Takasbank’ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun online erişimine de açık olan sistemi aracılığıyla, yatırımcı alt hesaplarına dağıtılan pay değerlerinin fon olarak karşılığı bulunduğu da Takasbank tarafından tescil edilmiş olur.

www.takasbank.com.tr

 

 

 

 

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost