FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Geri Ödeyen Yaşam Sigortası, hem sevdiklerinizi güvence altına alabileceğiniz hem de sigorta süresi sonunda, riskin gerçekleşmemesi durumunda ödediğiniz prim tutarını geri alabileceğiniz bir yaşam sigortasıdır.

Özellikler

Kimler yararlanabilir?

18-53 yaşları arasındaki herkes Geri Ödeyen Yaşam Sigortası için başvurabilir.

Sigorta süresi ne kadardır ?

Sigorta süresi en az 12 yıl, en fazla 20 yıl olup; sigorta süresi ve yaşın toplamı 65'i geçmemelidir. Örneğin; Geri Ödeyen Yaşam Sigortası'na 53 yaşında giriş yapan bir sigortalı en fazla 12 yıl boyunca sigortalanabilir.

Teminatlar nelerdir ?

Geri Ödeyen Yaşam Sigortası'nda iki tür teminat uygulaması vardır.
 • Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi içinde teminat kapsamında bulunan şart ve haller içinde yaşam kaybı olması durumunda; teminat, sigortalının belirlediği “lehdara” ödenir.
 • Süre Sonu Prim İadesi Teminatı: Sigorta süresi içinde riskin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan toplam prim tutarı sigortalıya iade edilir.

Primler nasıl yatırılır?

Geri Ödeyen Yaşam Sigortası prim ödemeleri dolar bazlı olup; kredi kartı veya Yapı Kredi hesabınızdan aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yatırılabilir.

Vergi Avantajı

Ödenen primlerin tamamı, brüt gelirin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergiden düşürülebilir ve böylelikle vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edilir.

GERİ ÖDEYEN YAŞAM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İşbu Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Özel Şartları, Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği kapsamında sunulmaktadır.

1) Sigortanın Konusu

ALLİANZ YAŞAM ve EMEKLİLİK A.Ş.

(Sigortacı), Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’na (Sigorta) taraf olan Sigorta Ettiren aracılığı ile Sigorta’ya katılan Sigortalı’nın Sigorta süresi içerisinde yaşamını yitirmesi halinde, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile geçerli olan Yaşam Kaybı Teminatı’nı Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Poliçesi (Poliçe) üzerinde belirtilen Sigortalı’nın lehtar(lar)ına; riskin gerçekleştiği tarih itibari ile geçerli olan Süre Sonu Prim İadesi Teminatı’nı ise, Sigortalı’nın ve Sigorta Ettiren’in Sigorta süresi sonunda hayatta olması durumunda, Sigorta Ettiren’in kendisine Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Özel Şartları (Özel Şartlar), Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve mevzuatta yer  alan diğer düzenlemeler kapsamında öder.

İşbu Özel Şartlar ile sağlanan teminatların tamamı aşağıda tanımlanmış olup, teminatlar Poliçe’nin ön yüzüne yazılır. Sigortacı’nın, Poliçe üzerinde belirtilmemiş bir teminat nedeniyle tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz.

İşbu Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’na ilişkin düzenlenecek sözleşmede (Sigorta Sözleşmesi) Sigortalı için lehtar(lar)ı belirleme hakkı, Sigorta Ettiren’e aittir. Lehtar(lar) tayin edilmemiş ise, Sigortalı’nın vefatı halinde ve her halde lehtarın menfaatini aşan kısım bakımından hak sahibi, Sigortalı’nın kanuni varisleridir. Sigorta Ettiren, lehtar(lar)ı sigortacının onayına tabi olmaksızın dilediği zaman yapacağı yazılı bildirim ile değiştirme hakkına sahiptir.

Sigorta Sözleşmesi’nin, Sigorta Ettiren’e ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sigorta Ettiren’in Sigorta Sözleşmesi’nden cayma hakkı bulunmaktadır. Sigorta Sözleşmesi’nden cayma halinde alınan Sigorta primi kesintisiz olarak Sigorta Ettiren’e iade edilir.

Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sağlık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır. Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa, veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği’nin, Birleşik Krallık’ın veya Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o menfaati sağlamakla yükümlü sayılmayacaktır.

2) Sigorta Teminatları

Sigorta’nın teminatları ABD Doları’na endeksli olup, ödemeler sırasında T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınır.

2.1. Yaşam Kaybı Teminatı

Sigortalı’nın, Sigorta süresi içerisinde teminat kapsamında bulunan şart ve haller içinde yaşamını yitirmesi halinde, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile geçerli olan teminat, Poliçe üzerinde belirtilen lehtar(lar)ına ödenir ve Sigorta Sözleşmesi sona erer. Yaşam Kaybı Teminatı, Hayat Sigortaları Genel Şartları’na ve işbu Özel Şartlar’a bağlı olarak sağlanmaktadır.

2.2. Süre Sonu Prim İadesi Teminatı

Sigorta Sözleşmesi’nin, Sigorta süresi içerisinde sonlanmamış olması, Sigorta Ettiren’in ve Sigortalı’nın Sigorta süresi sonunda hayatta olması halinde, Poliçe üzerinde belirtilen Sigorta Ettiren’e, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile geçerli olan Süre Sonu Prim İadesi Teminatı ödenir. Süre Sonu Prim İadesi Teminatı, Hayat Sigortaları Genel Şartları’na ve işbu Özel Şartlar’a bağlı olarak sağlanmaktadır.

3) Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

Hayat Sigortaları Genel Şartları’nda tanımlanan teminat dışı haller ile aşağıda tanımlanan haller Sigorta teminatı dışında bırakılmıştır. Aşağıdaki genel haller nedeniyle gerçekleşen hasarlar teminat kapsamı dışındadır:

• Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak, bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,

• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım “füzyon” olayını da kapsayacaktır),

• Sigorta Ettiren veya Sigortalı’nın, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri.

• Patlayıcı, yanıcı madde imalatı ve bu maddelerle ilgili her türlü faaliyetler, maden, tünel ve galeri gibi her türlü yer altı/üstü çalışma gerektiren faaliyetler (madencilik vb.) ve yıkım/ demontaj gerektiren faaliyetler sırasında meydana gelebilecek her türlü yaşam kaybı halleri, Sigorta kapsamı dışındadır.

4) Sigorta Kapsamına Giriş ve Beyan Yükümlülüğü

İşbu Sigorta ile 18-53 yaş (giriş yaşı) aralığında olan ve Sigortacı’nın belirlediği şartlar altında sağlıklı olduğunu beyan eden tüm gerçek kişiler, Sigortalı giriş yaşı ile Sigorta süresi toplamda 65 yaşını aşmamak suretiyle Sigorta kapsamına alınabilir. Sigortalanacak kişinin Sigorta kapsamına girmesi için, bu kişi Sigorta kapsamına dahil olmak istediğini kabul etmeli ve Sigortacı’nın talep etme hakkı saklı olan tıbbi tetkik, rapor ve diğer evrakı gerektiğinde Sigortacı’nın belirttiği süre içerisinde Sigortacı’ya iletmiş olmalıdır. Sigortacı, bu Sigorta Sözleşmesi’ni bilgisinin olduğu hallerde Sigortalı’nın ve temsilci aracılığıyla Sigorta yapılıyorsa, temsilcinin de beyanını esas tutarak yapmıştır. Sigortalı ve temsilci, Sigorta Sözleşmesi’nin yapılması  ve devamı sırasında kendisince bilinen ve Sigortacı’nın Sigorta Sözleşmesi’ni yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Beyan yükümlüğünün ihlali halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortaları Genel Şartları hükümleri uygulanır.

5) Sigorta Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Sigorta süresi en az 12 yıl, en fazla 20 yıldır. Sigorta Sözleşmesi, Poliçe’de yer verilen Sigorta başlangıç tarihinde başlar ve yine Poliçe’de yer verilen Sigorta bitiş tarihinde (Sigorta süresi sonunda) sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin Sigorta süresi içerisinde herhangi bir sebeple sonlanması halinde Sigortalı, Sigorta Sözleşmesi sonlanma tarihi itibarıyla Sigorta kapsamı dışına çıkartılır ve Sigorta sona erer. Sigorta Sözleşmesi’nin yapılmasına ilişkin teklif, teklif tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse Sigorta Sözleşmesi kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, Sigorta Sözleşmesi’nin yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler, Sigorta Sözleşmesi yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan, iade edilir.

6) Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi

Aşağıda yer verilen durumlarda Sigorta Sözleşmesi sona erer ve Sigortalı Sigorta Sözleşmesi kapsamı dışına çıkartılır:

a) Sigorta Sözleşmesi teklifinin reddedilmesi veya Sigorta Ettiren’in, herhangi bir sebeple Poliçe tanziminden itibaren 2 ay içerisinde Sigorta’dan vazgeçmesi halinde varsa ödenen primin tamamı iade edilir ve Sigorta Sözleşmesi sona erer.

b) Sigorta Sözleşmesi’nin bir yıldan az süreyle yürürlükte olması, bir yıllık primin izleyen taksitlerinin ödenmemiş olması ve Sigorta Ettiren’in ilk Sigorta Sözleşmesi yılına ilişkin prim borcu bulunması durumunda, Sigortacı tarafından gönderilen ihtarnamede belirtilen süre bitiminde borç ödenmemiş ise Sigorta Sözleşmesi feshedilmiş olur ve Sigorta Sözleşmesi sona erer. İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması halinde, Sigorta Sözleşmesi sona erer.

c) Yaşam Kaybı Teminatı’na ilişkin tazminat ödenmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi sona erer.

d) Sigorta Ettiren’in talebine bağlı olarak veya Sigorta Ettiren’in yaşam kaybı halinde ayrılma değerinin ödenmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi sona erer.

e) Sigorta süresi sonunda Sigorta Sözleşmesi sona erer.

7) Prim Ödemesi İşbu Sigorta ABD Doları’na endeksli olarak düzenlenmiştir. Poliçe’nin prim ödemeleri, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacaktır. Sigorta Ettiren, yıllık primi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık sıklıklarda ödeyebilir. Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin, Sigorta Sözleşmesi yapılır yapılmaz ve Poliçe’nin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Sigortacı’nın sorumluluğu primin tamamının ya da ilk taksidin ödenmesi ile başlar. İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, Sigortacı ödeme yapılmadığı sürece Sigorta Sözleşmesi’nden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması halinde, Sigorta Sözleşmesi’nden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise Sigortacı, Sigorta Ettiren’e noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde süre sonunda Sigorta Sözleşmesi’nin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise Sigorta Sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacı’nın, Sigorta Ettiren’in temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunu’ndan doğan diğer hakları saklıdır.

8) Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta Sigorta Sözleşmesi’nin en az bir yıl süreyle yürürlükte olduğu ve bir yıllık priminin ödenmiş olduğu durumda, Sigorta Ettiren’in talebi ve/ veya herhangi bir Poliçe priminin kararlaştırılan vadede ödenmemesi halinde, Sigorta Sözleşmesi prim ödenmesinden muaf sayılır. Bu durumda işlem tarihi itibarıyla, Yaşam Kaybı Teminatı ve Süre Sonu Prim İadesi Teminatı, ödenmiş prim toplamının (Sigorta’nın bitişine kalan süre içerisinde prim ödenmeyeceği kabulü ile) teknik esaslara bağlı olarak dönem sonuna kadar geçerli olmak üzere sağlayacağı tutara düşürülür. Sigortalı’nın risk kabul değerlendirmesine konu olması şartıyla; Sigorta Ettiren’in talep etmesi ve talep tarihi itibarıyla geçerli Poliçe prim borcununun ödenmesi durumunda, Sigorta Sözleşmesi prim ödemesinden muaf durumdan çıkarılır ve geçerli teminat tutarları Sigorta başlangıç tarihindeki tutar olarak değiştirilir.

9) Sigorta Sözleşmesinden Ayrılma Sigorta Sözleşmesi’nden ayrılma hakkının kullanılması veya Sigorta Ettiren’in yaşam kaybı halinde Sigorta Sözleşmesi’nin sonlandırılması durumunda, Sigorta’nın teknik esaslarına bağlı olarak; ayrılma baz tutarından ayrılma kesintisi düşülerek ayrılma tutarı hesaplanır. Ayrılma tutarı, Sigorta Ettiren’e, Sigorta Ettiren’in yaşam kaybı halinde Sigorta Ettiren’in kanuni varislerine ödenir. Ayrılma durumunda uygulanacak kesinti oranları Sigorta Sözleşmesi’nde tamamlanan yıla bağlı olarak aşağıda belirtilmiştir:

10) Tazminatın Ödenmesi Tazminata konu durumun gerçekleşmesi halinde, söz konusu durum hemen Sigortacı’ya bildirilir. Yaşam Kaybı Teminatı ve Süre Sonu Prim İadesi Teminatı’na dair tazminat ödemesine ilişkin Sigortacı’nın gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkı saklıdır. Yaşam Kaybı Teminatı’na ilişkin tazminat ödemesi için gerekli olan belgelere aşağıda yer verilmiştir:

Tamamlanan Yıl        Kesinti Oranı        Tamamlanan Yıl        Kesinti Oranı
         0                       %100                        7                          %30
         1                       % 90                         8                          %20
         2                       % 80                         9                          %10
         3                       % 70                       10                          %10
         4                       % 60                       11                          %10
         5                       % 50                       12 yıl ve                  % 0
         6                       % 40                       Sonrası           

a)Ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneğinin aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı veya noterden onaylı bir sureti),
b)Veraset ilamı (Lehtar(lar) belli değil ise),
c)Gömme izin belgesi,
d)Mernis ölüm tutanağı veya ölüm sebebini gösteren doktor raporu,
e)Kanuni varislerin son ikametgah adresi, telefon bilgisi ve TC kimlik numarasını gösteren dökümanın fotokopisi.

Tazminat ödemelerinde, Sigorta’nın tabi olduğu Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Özel Şartlar’da belirlenen belgelerin tamamının Sigortacı’ya teslimini takiben, Sigortacı’nın ödeme kararı verdiği tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınır. Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz Sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

11) Ödünç Verme İşbu Sigorta’nın birikim primi içermemesine bağlı olarak, Sigorta Sözleşmesi için ödünç  verme uygulaması yoktur.

12) Kâr Payı İşbu Sigorta’da kâr payı ve kâr payı dağıtımı uygulaması yoktur.

13) Zamanaşımı Sigorta Sözleşmesi’nden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükmü saklı kalmak üzere, Sigorta tazminatına ve Sigorta bedeline ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

14) İlgili Mevzuat İşbu Özel Şartlar, Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortaları Genel Şartları, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak düzenlenmiş olup, Özel Şartlar dışında kalan konular bakımından adı geçen mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu genel şartlara www.tsb.org.tradresinden ulaşabilirsiniz.


Hayat Sigortaları Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir.

Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir.

Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır.

A.2- Sigortanın Konusu

Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.
Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir.
Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir.

A.3- Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

3.1- Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

3.2- Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

3.3- Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
 
3.4- Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
 
3.5- Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

A.4- Sigorta Bedelinin Artırılması

Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir.

Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran haller hariç, sigorta ettiren teminat artışı talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda yeni bir sağlık raporunu sigortacıya vermek zorundadır.

Sigorta bedelinin artırılması halinde yapılacak beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır.

A.5- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her halükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer.

A.6- Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.

B. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar.
 
Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir.

 a) Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),

 b) Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 c) Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,

 d) Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,

 e) Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 
Sigortacı, vefat rizikolarında gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir. Sigortacı talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.
 
Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır.
 
Sadece, hayatta kalma şartıyla yapılmış olan sözleşmelerde, sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle yapılacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onaylı nüfus suretinin verilmesi yeterlidir.


C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.
 
Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta sözleşmesi yapılmış olur.
 
Teklifnamenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan para, teklifnamenin şirketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir.

Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür .
 
Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında ödenir. Poliçede belirtilmek kaydıyla PTT ve diğer kişilerden alınacak primlerin ödendiğine dair belgeler sigorta şirketi makbuzu ile eş değerdedir.

Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

İlk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek olursa poliçe feshedilmez; Ancak, sigortacı re'sen madde C.5 hükümlerini uygular.

C.2- Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

2.1- Sigortacı, bu sözleşmeyi, gerek sigorta ettiren gerekse bilgisinin olduğu hallerde hayatı sigorta edilenlerin ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin de beyanını esas tutarak yapmıştır.
 
2.2- Gerek sigorta ettiren gerekse sigortalı ve temsilci, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında kendisince bilinen ve sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortacının bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde cayma caiz değildir. Bu durumda rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur.

Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Kastın söz konusu olmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

2.3- Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

2.4- Sözleşme akdedilmesinden itibaren aralıksız veya itirazsız olarak iki yıl süreyle yürürlükte kalmışsa artık sigortacı sözleşmeden cayamaz ancak durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmezse rizikoya ilişkin olarak alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran çarpılır çıkan miktar tazminat olarak ödenir.
 
2.5- Eksik ve yanlış beyan fazla prim alınmasına neden olmuşsa, fazla alınan miktar sigorta ettirene gün esası üzerinden iade olunur.
 
C.3- Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana getirilen değişikliklerin sekiz gün içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir .
Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra,
 
3.1- Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmaması ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,
 
Sigortacı sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi sigortacının değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde söz konusudur.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Her ne şekilde olursa olsun değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

3.2- Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulanmasını gerektirir hallerden ise, sigortacı değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

3.3- Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı tazminatı, o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
 
C. 4- Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması veya Eski Haline Dönüştürülmesi

Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen altı ay içinde ve birikmiş primler, her primin. vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur veya eski haline dönüştürülür.
Bu altı aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigortacı sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar.
Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi esnasında sigortalının hayatta bulunması şarttır. Sigortanın yeniden yürürlüğe konması esnasında yapılacak beyanların gerçeğe aykırı olması halinde madde C.2 hükümleri uygulanır.

C.5- Ücretsiz Sigorta (Tenzil)

Sigorta ettiren kimse, aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve de sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz ise, sigortası prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bu takdirde sigorta bedeli poliçede ve tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir.

C.6- Satın Alma (İştira)

Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan bir sigortayı, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde satın almak zorundadır.

C. 7- Borç Verme (İkraz)

Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır.
Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re'sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.

C.8- Hak veya Borçların Devri -Menfaattarın Değiştirilmesi

8.1- Bu sözleşmeden doğan hakların veya borçların devri mümkündür .
8.2- Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortanın başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehdara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.

C.9- Poliçenin Kaybı

Poliçenin kaybı halinde, şirkette bulunan ve sigorta ettiren tarafından onaylanmış kayıt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafından imza edilecek bir kayıp formu karşılığında ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yapılacak masraflar sigorta ettirene aittir.
 
C.l0- Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalı ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gösterilen adresine aynı surette yapılır. Bu adreslerin değişmiş olması halinde ise, sigorta ettiren bunu sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sigortacı tarafından yapılacak tebligatın sigorta ettirene ulaştırılmamış olmasından doğacak kanuni sonuçlar doğrudan doğruya sigorta ettirene ait olur.
Taraflara imza karşılığında, elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

C.11- Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya, sigorta ettirene ve lehdara ait öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.12- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.

C.13- Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.14- Özel Şartlar

Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.

 
Geri Ödeyen Ürün Kitapçığı

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost